Home > ป่าของ 1-000 ปีโทะคะชิ > เรื่องแจ้งของระยะเวลาการค้าปี 2018

เรื่องแจ้งของระยะเวลาการค้าปี 2018

การค้าของฤดูป่าสนามหญ้าปี 2018 ของ 1-000 ปีโทะคะชิ

ระยะเวลา /4 พระจันทร์วันที่ 28 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ที่ 21 เดือนตุลาคม

เวลา /4 - เดือนมิถุนายน 9 นาฬิกา 30 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที

7-8 พระจันทร์ 9 นาฬิกา 0 นาที - 18 นาฬิกา 0 นาที

9-10 พระจันทร์ 9 นาฬิกา 30 นาที = 16 นาฬิกา 0 นาที

โทะนะริมะซุ รอการมาของทุกท่าน

Home > ป่าของ 1-000 ปีโทะคะชิ > เรื่องแจ้งของระยะเวลาการค้าปี 2018

top Return to หน้า

menu