Home > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน > เริ่มการขายของตั๋วจังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวง [การใช้ระยะเวลาวันที่ 13 เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2560 - วันที่ 15 เดือนตุลาคม]

เริ่มการขายของตั๋วจังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวง [การใช้ระยะเวลาวันที่ 13 เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2560 - วันที่ 15 เดือนตุลาคม]

ปีนี้เริ่มการขายของตั๋วจังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวง


[ระยะเวลาการใช้] วันที่ 13 เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2560 - วันที่ 15 เดือนตุลาคม
สำหรับ 1 คน 2,200 เยน (รวมภาษี)
ที่เคาน์เตอร์บริการตั๋วของสวน 8 อันของทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน ขายตลอดระยะเวลา

จากสวน 8 อัน เป็นตั๋วคุ้มค่าเข้าสวนของ 4 ที่ที่ชอบได้
แบ่งวันภายในระยะเวลา และ 4 ที่เข้าได้ เพราะวันหมดอายุเป็นถึงวันที่ 15 เดือนตุลาคมปีนี้
แต่ขอรับการเข้าเรียนในอนุบาลไม่ได้มากกว่าสองครั้งในสวนเดียวกัน

ให้ซื้อตั๋ว 2 ใบนี้ และช่วยเที่ยวรอบๆ สวน 8 อัน

Home > ทางหลวงจังหวัด ฮอกไกโดสวน > เริ่มการขายของตั๋วจังหวัด ฮอกไกโดสวนทางหลวง [การใช้ระยะเวลาวันที่ 13 เดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2560 - วันที่ 15 เดือนตุลาคม]

top Return to หน้า

menu